Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
28 mars 2009 6 28 /03 /mars /2009 11:45

Nous citons d'abord le texte en vieux flamand puis la traduction française.

Uitlegginge en sin-ghevende verclaringe

op den Metamorphosis Publii Ovidii Nasonis

Door Carel Van Mander (1548-1606)

Het derde Boeck

Van Cadmus

 

Cadmus was soon des Conings van Phenicien Agenor , en Telephassa: Hy was Coningh van Thebes, en seer vermaert krijghs heldt: Doch seggen Vlpianus en Euchemerus, dat hy was den Cock des Conings van Sydon, by welckem hy ontschaeckte seer constighe Snaerspeelster ghenoemt  Harmonia, by welcke hy hadde Bacchi moeder Semele. Dus twijffeligh zijn somtijden de hercomsten der Machtigher groote Heeren/ die door gonstighe Dichters versieringe pennen zijn cierlijck en verwonderlijck gemaert. Cadmus ghesonden te soecken zijn suster Europa, welcke zyn Vader hadde gehadt by de Nymphe Melia, niet mogende weder keeren / of hy en bracht d’ontschaeckte suster mede /trock nae t’gheheymnis van Apollo, daer hem verboden was de suster te soecken/ en gheboden een Stadt te bouwen/ gelijck onsen Poeet voorts verhaelt. Cadmus eyndlinge by de borne Dircé doodde dat groulijck Serpent/ dat den soon was van Mars : des hem Mars heeft ghedwongen/ hem onderworpen en dienstbaer te wesen een Jaer/ t’welck doe wel soo langh als nu acht Jaren was. Hier  nae heeft Minerva het Coninglijcke Hof Cadmi seer gheciert/ en Juppiter dede hem trouwen Harmonia: welcke Diodorus in zijn seste Boeck seght/ dochter van Juppiter en Electra.: maer Hesiodus, van Mars en Venus.Dees Bruyloft was verciert met t’ beywesen der Goden/ die de Bruydt vereerden met hun gheschencken/ Ceres met koorn/ een vrucht haers vondts/ Mercurius met een Luyt/ Pallas met Juweelen  en Fluyten/ Electra met Cimbelen en bommen. Apollo speelder de Bruyloft met een Cithre / en de Muses met Fijfers of Fluyten: D’ander Goden hebbense heerlijcke gaven toeghelangt. Uyt dit Houwlijck quam Polydorus , van Polydoro quam Labdacus, van welckem quam Laius, den Vader van Oedipus, waer van volght in t’ 9e. Boeck. Cadmus hadde oock vier Dochters/ Ino, Semele, Agave, en Autonoë.                                          

Doe hy nu hadde gheleden een groote menichte van teghenspoeden en onghevallen./ om de wille van zijn Dochters / en de naecomelinghen/ stelde hy in zijnen Coninglijcken Thebeschen stoel Pentheus, den soon van Echion, en van zijn dochter Agave, en trock met zijn Harmonia tot Encheles in Dalmatien: want dat volck van zijn buer-landen benouwt wesende/ hadde door raedt des gheheymnis hem ontboden / om dat hun verlossinge door Cadmum te geschieden voorseyt was. Hy dan deses volx vercoren Krijghs-overste wesende/ heeft de verwinninge op den vyanden behouden/ en werdt also Coningh van Dalmatien/ welck hy met goeden vrede en voorspoet heeft beseten/ daer hy en zijn Drouw in slangen veranderden / als in t’ 4e . Boeck volgende is/ in welck Boeck oock noch van dese Harmonia dochter van Mars en Venus, sal ghesproken worden. Aengaende nu dat Cadmus, om zijn suster te soecken ghesonden wesende/ eenen fellen Draeck in de borne Dircè ghedoodt soude hebben/ dat is versiringe: maer de waerheyt is / dat hy heeft omgebracht eenen vreeslijcken Roover/ die Draeck was geheeten/ en veel wreetheyts en ghewelts dede den vreemdelingen die daer voorby reysden / en hadde alree den hals afghesneden eenige van zijnen hoop. Men seght/ dat hy de tanden des Draecks saeyde /om dat den aenhangh oft mede-plegers van desen Roover siende hun hooft verslaghen/ hebben de vlucht ghenomen en zijn ghesaeyt oft verstroyt geworden/ d’een hier en d’ander daer. Eenige schrijven / dat Cadmus door Minervae raedt wierp eenen steen midden den gebroeders / die uyt des Draeck-tanden voortgecomen waren/ en eenen gheraeckt wesende/ meenende het hem van een zijn mede-broeder ghedaen was / heeft het met dootslagh ghewroken/ t’welck een ander aen desen dootslager heeft gewroken / en soo voort / tot datter maer viif over en bleven. Dit willen eenighe / was een voorbeduydighe aenwijsinghe van de gheschillen en crackeelen , die den Thebaners in toecomenden tijdt souden beswaren en quellen: want daer ghevielen namaels seer schaedijcke borgerlijcke oft broederlijcke krijgen / en bloedtstortingen: ghelijcke dickwils door onverstandt/ uyt cleen schade/ misdaedt oft ander gheringhe oorsaeck groote beroerten en onbeterlijcke verderfnissen voorvallen: niet alleen onder Borghers oft vrienden / maer wel onder Broeders: ghelijck het wel somtijts gheschiedt/ datter onderlinghe eenigh schil ghevalt. Dan gelijck Plutarchus in de Broederlijcke vriendtschap verhaelt / behoeven sy van in den aenvang de tuschen glijdende ijveringhen en hartnekicheden te wederstaen/ ghewennende sich onderlinghe toe te gheven/ en beleefdelijck te laten overwinnen / en sich te verheughen in een ander te behagen / meer als ‘onderdrucken oft verwinnen: want dit was de meeninge/ daer men van oudts onder verstont / de Cadmussche overwinninge. Nu dit voorby ghegaen/ sullen de gantsche Fabel van den aenvangh voort te halen behoeven / om de leeringen daer onder verborghen te verclaren. Eerst Cadmo was van t’gheheymnis verboden / zijn suster nae te speuren oft soecken: maer most den voorschickschen Os nae volgen/ en de stadt Bœotia bouwen / daer d~e[ dem/die? ] Os soude rusten. Cadmus is hier een voorbeeldt der Jeught / oft des Jongelings / die den Godtlijcken en deuchdelijcken raedt oft   drijvinghe gehoorsaemt/ verlatende  een laf / traegh  / aengeboren vroulijck wellustigh leven aerdt en wesen aengrijpende een manlijck ernstigh ghemoedt /naevolgende den Os / die den arbeydt beteyckent / om door desen deuchtsamen wegh des arbeyts geraken tot eere en rust . Hy bouwde een Stadt / die hy nomde naer Godt / die hem den wegh gheleert hadde en den Os die hem geholpen hadde daer toe te comen / te weten / Thebes, t’welc een machtige Stadt is gheworden: want sonder Godt en cans Menschen arbeydt niet  ghedijen: maer als Godt den arbeydt / t ‘ghebouw / oft timmeringhe toeghedaen is/ dan sal het goeden voortgang hebben / wel tieren en beclijven, het zy wat onspoedighe swaricheden daer tegen opstijghen en voorvallen te verwinnen/ behoudens datmen volstaet met sterckmoedighe gheduldicheyt. De knechten oft Cadmi gesellen die van den Draeck oft Serpent gedoodt waren beteyckenen de ydel voornemens der Jeucht / die met ter tijdt van de wijsheyt (by t’ Serpent verstaen) te nieten ghedaen worden : want de rechte volcomen wijsheyt doodet en vernietight veel ydel sotte ghedachten en begeerten, daer wy in onse onbedachte blinde jonckheyt mede vereenight zijn : oft grooten lust en behagen toe hebben : Maer al te veel geschiedt / dat door de wœste mœtwillige jeught oft door de lusten der jonckheyt / de Wijsheyt wort wedervochten / uyt der herten verdreven / vernielt en wech ghenomen / ghelijck als Cadmus t’Serpent dede.

 Dan hier salmen verstaen dat Cadmus heeft ghedoodt het  Mensch verdervende onverstandt/ daer de jeught ghewapent met het Leeuws huydt der deucht / en de pijcke des scherpen voorsichticheyts/ tegen te strijden heeft / en overwinnende / dooden de overgebleven / oft nieu aenwassende ghedachten/ oft ydel meeningen der jonckheyt allenex hen selven : als men maer en volght den raedt der wijsheyt / dan worden onse vijf sinnen en gedachten verstandigh/ en der wijsheyt raedt gehoorsaem  / en helpen ons te wege brengen alle deuchtsaem wercken / oft Godtlijcken arbeydt / welck het Thebes bouwen aenwijst / en ons te kennen gheeft. Dit Draeck-tandigh volcx fel ghevecht door Pallas ghestift/ wijst oock dat uyt onverstandt oorloghen ontstaen / maer door wijsheyt vrede: ghelijck t’inwendigh ghemoedt (als verhaelt is) wordt gevredight door wijsheyt /oft der wijsheyts goede leeringhe. Van welcke leeringhe Cadmus oock te deele een oorsaker oft hulper is gheweest / dewijl hy ( nae Plinij en ander getuyghnis) d’eerste was / die uyt  Phenicien in Griecken heeft gebracht de kennisse van festhien [sic]  letteren des Grieckschen A/b/c en d’eerste was/ die maet-vry de gheschiedenissen beschreef: doch willent eenige niet den Phenicischen / maer den Milesischen  Cadmo toeeyghenen. Dus mach door het voortbrengen der edel nutte Schrijf-const (daer goede Wetten door voor- geschreven / en alle vrome daden in eeuwighe ghedacht door behouden worden) Cadmus wel een Mensch-saeyer geheeten wesen: die eerst zijn Vader in’t Suster-soecken / daer nae Apollo en Pallas gehoorsamende / door veel arbeyt en ghedult/ t’eynden veel verdriet vercreegh de schoon  Harmonia, de soete Siel-rust / en veel ghelucks. Nu onsen Poeet toonende ( als gheseyt is) dat dees Fabel is tot leeringe der jeught / seght sluytlijck: Daerom sal een Jongman altijt op hope leven / verwachtende het eynde : want voor den lesten dagh des levens  / behoort men niemant saligh te heeten. Dit is een seer schoon Spreuck / die Solon oock leerde den Coning Crœsum , den welcken het namaels zijn leven baettede.
Explications  interprétatives

des Métamorphoses de

Publius Ovidius Naso

Par Carel. Van Mander (1548-1606)

Troisième livre

De Cadmus.

Traduction de Michel Wiedemann

 

Cadmus était fils du roi de Phénicie Agénor et de Téléphassa. Il fut roi de Thèbes et héros guerrier très célèbre. Mais Ulpien et Euchemérus disent qu’il était le cuisinier du roi de Sydon, chez lequel il enleva une très habile harpiste nommée Harmonie, de laquelle il eut Semele, mère de Bacchus. Ainsi sont quelquefois douteuses les origines de puissants grands seigneurs, qui grâce aux plumes inventives de poètes favorables sont racontées avec des ornements et des merveilles. Cadmus envoyé à la recherche de sa soeur Europa, que son père avait eue de la nymphe Mélia, ne pouvant retourner qu’il ne ramenât avec lui sa soeur enlevée, se rendit à l’oracle d’Apollon, où il lui fut interdit de chercher sa soeur et ordonné de construire une ville, comme notre poète l’exposera. Cadmus enfin tua près de la fontaine Dircè le terrifiant serpent qui était fils de Mars: c’est pourquoi Mars le força à se montrer soumis et serviable pendant une année , laquelle alors dura pour lui comme huit de nos années. Après quoi, Minerve honora fort de sa présence la cour royale de Cadmus et Juppiter lui donna en mariage Harmonia , que Diodore dans son  sixième livre dit fille de Juppiter et d’Electra, mais Hésiode, de Mars et de Vénus. Ce mariage fut embelli de la présence des dieux , qui honorèrent la mariée de leurs cadeaux; Cérès de blé, un fruit de son invention, Mercure d’un luth, Pallas , de joyaux et de flûtes, Electre de cimbales et de tambours, Apollon divertit la noce avec une cithare et les Muses, avec des fifres ou des flûtes. Les autres dieux avaient ajouté des dons magnifiques. De ce mariage vint Polydorus, de Polydorus vint Labdacus, duquel vint Laius, le père d’Oedipe, dont il sera question au 9ème livre. Cadmus eut aussi quatre filles / Ino, Semele, Agave et Autonoë.

Comme il avait souffert un grand nombre d’infortunes et de malheurs du fait de ses filles et de ses descendants, il établit sur son trône royal de Thèbes Penthée, fils d’Echion et de sa fille Agave, et partit avec sa femme Harmonia vers Encheles en Dalmatie, car ce peuple étant menacé par les pays voisins, l’avait appelé sur le conseil de l’oracle, parce qu’il avait été prédit que sa délivrance se ferait par Cadmus. Lui donc, ayant été élu général en chef de ce peuple, avait obtenu la victoire sur les ennemis et devint ainsi roi de Dalmatie, pays qu’il gouverna  dans la paix et la prospérité, jusqu’à ce que lui et sa femme se transformassent en serpents, comme il est dit à la suite dans le 4ème livre, où il devra encore être question de cette Harmonia, fille de Mars et de Vénus. Or touchant le fait que Cadmus,  envoyé à la recherche de sa soeur, aurait tué un fort dragon dans la fontaine Dircè, c’est pure fiction poétique: mais la vérité est qu’il avait tué un redoutable brigand, qui était appelé Dragon et qui exerçait beaucoup de cruauté  et de violences sur les étrangers qui passaient par là et Cadmus avait déjà coupé le cou à quelques-uns de sa troupe. On dit qu’il sema les dents du dragon parce que la faction des complices de ce brigand, voyant leur chef abattu, prit la fuite et qu’ils se semèrent ou dispersèrent les uns ici, les autres là. Quelques-uns écrivent que Cadmus, sur le conseil de Minerve, jeta une pierre au milieu des frères qui étaient issus des dents du dragon et que l’un d’eux étant atteint, pensant que cela lui avait été fait par un de ses compagnons, s’était vengé d’un coup mortel, ce qu’un autre avait vengé sur ce meurtrier  et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il y eût seulement cinq survivants. Cela fut, selon certains, un présage significatif des différends et querelles qui allaient à l’avenir peser sur les Thébains et les torturer. Car de là naquirent par la suite de très nuisibles guerres et effusions de sang entre citoyens et entre frères: de même  souvent, par déraison, de petits dommages sortent des crimes ou d’autres causes minimes proviennent de grands troubles et d’irréparables pertes: non seulement entre concitoyens  ou amis, mais même entre frères: comme il arrive quelquefois qu’il y ait quelque désaccord entre eux.  

Car comme Plutarque le raconte dans son Amitié fraternelle, ils ont besoin dans le commencement de résister à l’ envie mutuelle et à l’ obstination, s’accoutumant à user réciproquement de complaisance, à  se laisser surpasser civilement, à se faire plaisir par des satisfactions mutuelles, plutôt qu’à opprimer ou à dominer. Car tel était le sens que depuis longtemps on attribuait aux victoires de Cadmus. Mais  cela dit en passant, toutes les fables auront besoin depuis le commencement de recherches pour éclaircir les leçons qui sont cachées dessous.

D’abord il fut interdit à Cadmus par l’oracle de chercher les traces de sa soeur, mais il lui fut prescrit de suivre le boeuf prédestiné  et de construire la cité de Béotie là où le boeuf  se reposerait.

Cadmus est ici un exemple de la jeunesse ou du jeune homme qui obéit aux conseils et incitations divines et vertueuses, abandonnant une paresseuse, lâche, efféminée, et voluptueuse vie, façon et habitude, prenant un caractère mâle et sérieux, suivant le boeuf, qui signifiait la besogne, afin d’arriver par cette voie vertueuse du travail à l’honneur et au repos. Il bâtit une ville qu’il nomma d’après le Dieu qui lui en avait appris le chemin et le boeuf qui l’avait aidé alors à y parvenir, à savoir Thèbes, laquelle est devenue une cité puissante: car sans Dieu et la chance, le travail de l’homme ne prospère pas. Mais quand c’est à Dieu que sont vouées la construction et la couverture, alors elles auront un déroulement heureux, viendront à bien et vaincront n’importe quelles  difficultés malencontreuses qui s’élèvent contre elles, du moins si l’on persévère avec une patience courageuse.

Les serviteurs ou compagnons de Cadmus qui furent tués par le Dragon ou Serpent représentent les mauvaises pratiques de la jeunesse, qui avec le temps sont anéanties par la sagesse (entendons par là le serpent) : car la sagesse tout-à-fait accomplie tue et anéantit beaucoup de mauvaises et sottes pensées et désirs, auxquels nous sommes attachés dans notre jeunesse étourdie et aveugle, d’avoir alors de grands plaisirs et satisfactions. Mais il arrive bien trop souvent qu’ à cause d’une jeunesse inculte et orgueilleuse ou à cause des inclinations de la jeunesse, la sagesse soit combattue, bannie des cœurs, anéantie et enlevée , comme  Cadmus le fit  au dragon.               
On doit ici comprendre que Cadmus a tué la déraison qui corrompt l’homme, contre laquelle la jeunesse, armée de la peau de lion de la vertu et de la pique de la prévoyance aiguisée, avait à combattre et en triomphant , à mettre à mort des pensées survivantes ou revenant à l’assaut, de mauvaises idées de la jeunesse elle-même en premier lieu: mais quand  on ne suit que les conseils de la raison, alors nos cinq sens et nos pensées deviennent raisonnables et dociles aux avis de la sagesse et nous aident à nous mettre sur pied toutes les oeuvres vertueuses d’un travail divin, comme la construction de Thèbes nous le montre et nous le fait connaître.

Ce féroce combat manqué du  peuple issu des dents du dragon, à l’instigation de Pallas, montre aussi que la déraison produit les guerres , mais que la sagesse produit la paix, et que la conscience intérieure (comme il est raconté) est en paix grâce à la sagesse ou aux bons enseignements de la sagesse.

De ces enseignements, Cadmus fut en partie l’auteur ou l’auxiliaire, en étant ( au témoignage de Pline et d’autres) le premier qui apporta de Phénicie en Grèce  la connaissance des seize lettres de l’ABC grec et le premier qui décrivit à leur juste mesure les événements de l’histoire : cependant quelques-uns ne veulent pas l’attribuer au Cadmus de Phénicie , mais à un Cadmus de Milet. Ainsi par la propagation de l’ art noblement utile de l’écriture ( par laquelle les connaissances utiles sont transmises par écrit et les bonnes actions conservées éternellement en mémoire) Cadmus peut bien être nommé un semeur d’hommes, lui qui obéissant d’abord à son père en cherchant sa soeur, puis à Apollon et à Pallas au prix de beaucoup de travail et de patience et enfin de beaucoup d’ennuis, obtint la belle Harmonia, le doux repos de l’âme et beaucoup de bonheur. Mais notre Poète, indiquant (comme il est dit)  que cette fable est pour l’instruction de la jeunesse, dit en conclusion: « C’est pourquoi un jeune homme doit toujours vivre d’espérance , attendant la fin [de toute chose]. Car avant le dernier jour de sa vie, personne ne doit être appelé bienheureux.»  C’est une fort belle sentence que Solon apprit aussi au roi Crésus, qui en fit son profit  dans la suite de sa vie.

 

 Traduction de Michel Wiedemann aidé de Leveke Nieuwenhuis

 

10/6/97

Partager cet article
Repost0
Published by Aristarque - dans Mythologie